§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień)
e) Regulamin - niniejszy regulamin.
f) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklep.manitou.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
g) Sprzedawca - ZATORLAND Sp. z o.o. ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108238, posiadająca nr NIP: 551-22-52-345 i nr REGON: 357207730 (dalej jako: „Sprzedawca”)., Tel: 667 979 220 mail: sklep@zatorland.pl
h) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
i) Towary – towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.
3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.
4. Właściciel sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę sklep.zatorland.pl
5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie przez Klienta, odtworzenie i utrwalanie jego treści.

§2 Rejestracja konta

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.
2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne. Są to: imię i nazwisko lub firma, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny), adres poczty elektronicznej, numer telefoniczny, a w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymywania faktur VAT – także dane do faktury (w tym zwłaszcza nr NIP),
b) zaakceptowanie treści Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta. W razie problemów z odebraniem ww. wiadomości prosimy o sprawdzenie folderu SPAM-u skrzynki pocztowej.
3. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres mailowy: sklep@zatorland.pl.
4. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
6. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
a) określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy i całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują).
b) potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 powyżej oraz zaakceptować treść Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).
c) kliknąć „zamawiam i płacę”.
3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
5. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej.
6. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

§4 
Przystąpienie do newslettera

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Zgoda następuje poprzez wprowadzenie adresu e-mail Klienta oraz zatwierdzenie Regulaminu sklepu internetowego i Polityki prywatności sklepu internetowego.
2. Po dokonaniu zapisu, Klient otrzymuje na wskazany podczas zapisu adres e-mail kod rabatowy, który uprawnia go do 5% zniżki na towar nabywany w sklepie internetowym, tj. bilety prezentowe oraz odzież i zabawki ze sklepu internetowego.
3. Rabat, o którym mowa wyżej nie dotyczy zakupu biletów elektronicznych nabywanych poprzez stronę zatorland.pl, ani zakupu biletów w kasach biletowych na terenie parku.

§5 Zapłata

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
- przelew bankowy
- karta kredytowa
2. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia. Możliwość wyboru niektórych sposobów zapłaty może być uzależniona od wybranego sposobu dostawy.
3. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.
5. W przypadku płatności przelewem bankowym, kartą płatniczą zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 78 1240 6449 1111 0010 8736 9161

Dane do przelewów (przedpłata na konto): ZATORLAND Sp. z o.o. ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551-22-52-345, Nr konta bankowego: Konto w PLN : 78 1240 6449 1111 0010 8736 9161 w tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia

§6 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. Możliwe sposoby dostawy to:
- wysyłka kurierem GLS POLAND;
- odbiór osobisty w Parku Rozrywki Zatorland, ul. Parkowa 7, 32-640 Zator;
3. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.
4. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 1 -3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji bądź zaksięgowania wpłaty. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi: 1-2 dni robocze – w przypadku wysyłki kurierem GLS.
Klient informowany jest o przekazaniu Towaru do wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

§7 Odpowiedzialność za wady

1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklep.zatorland.pl lub w formie pisemnej na adres: Park Rozrywki Zatorland, 32-640 Zator, ul. Parkowa 7.
3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.
b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji., Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: Park Rozrywki Zatorland, 32-640 Zator, ul. Parkowa 7.

§8 Konsumenckie prawo odstąpienia

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres Park Rozrywki Zatorland, 32-640 Zator, ul. Parkowa 7,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.
6. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), w tym umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Regulacje i postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie Towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.
5. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Towaru. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
8. Wszelkie spory między Sklepem, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 Dane osobowe

1. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa.

§11 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 13 grudnia 2018 r., (Dz.U. z 2019 r. poz. 123):
a) udostępnianie zawartości Sklepu
b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5. Klient zobowiązuje się do
a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy, 6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@zatorland.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§ 12 Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
a) Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
b) Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym - z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
2 W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Pliki do pobrania: